Huyện Hoằng Hóa: Khi cấp ủy cùng vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hoằng Hóa đã thường xuyên quan tâm...

Xem thêm tin khác